ALGEMENE VOORWAARDEN JOY PRODUCTIONS

 

Artikel 1         Definities

 1. Joy Productions, gevestigd te Meteren, KvK-nummer 74649299, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als marketeer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de marketeer tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens marketeer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door marketeer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en ondertekende versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3         Aanbod

 1. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Marketeer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4         Tarieven en betalingen        

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat het overeengekomen tarief, dan wel het gebruikelijke uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde tarieven zijn exclusief btw en exclusief bijkomende kosten, waaronder reiskosten.
 3. Met acceptatie van de offerte en het verstrijken van de betalingstermijn ontstaat de verplichting tot betaling. Marketeer komt het recht toe betaling vooraf te verzoeken. Er zal niet worden gestart met de werkzaamheden voordat de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij werkzaamheden die in termijnen worden gefactureerd is marketeer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Marketeer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van marketeer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

 

 

Artikel 5         Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan marketeer.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Marketeer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart marketeer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

Marketeer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.

Marketeer zal klant nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Klant dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.

 

Artikel 7         Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Marketeer stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien marketeer is verhinderd voor een overeengekomen traject, zal geprobeerd worden het traject in overleg te verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen worden teruggestort.

Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Wanneer de klant akkoord geeft op een offerte heeft hij 24 uur bedenktijd. Na deze bedenktijd vervalt het recht op annuleren en betaald de klant het volledige bedrag, zoals overeengekomen in de offerte. 

 

Marketeer heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.

 

Artikel 8         Diensten

Indien het aanbod wordt aanvaard en de bedenktijd is verstreken ontstaat direct een betalingsverplichting.

 1. Marketeer heeft het recht de prijzen bij het opnieuw vervullen van de dienst aan te passen.
 2. Marketeer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde.
 3. Marketeer behoudt te allen tijde het recht om een dienstverlening te weigeren.
 4. Marketeer is gerechtigd de inhoud van een traject te wijzigen, te beperken of aan te passen.
 5. Klant geeft toegang tot de online omgeving, waarbinnen marketeer diensten verleend.

 

Artikel 9         Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10       Aansprakelijkheid schade

1.Marketeer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 1. Marketeer geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij klant.
 2. Marketeer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor communicatie uitingen op zijn online kanalen. Marketeer deelt haar content met de klant, voorafgaand aan de publicatie. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bekijken en het doorgeven van eventuele wijzigingen.
 4. In het geval dat marketeer een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 5. Klant vrijwaart marketeer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 11       Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door marketeer aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij marketeer. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt marketeer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Het is klant niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een strategische sessies, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

 

Artikel 12       Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 13       Klachten

Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan marketeer. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

Marketeer dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin marketeer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens marketeer en betrokken derden 12 maanden.

 

Joy productions

Content voor social media en websites.

Fotografie | website teksten | blogs | content abonnementen

Contact

Tel: 06 54326034
Mail: info@joy-productions.nl

Bereikbaar

Maandag t/m vrijdag
9.00 -17.30 uur